X

Polityka Prywatności i Regulamin

Polityka Prywatności

 

Warszawa, dnia 01.01.2022 roku

ATELIER VARSOVIE Paulina Modecka  (dalej: „Atelier Varsovie”) dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych Klientów (Użytkowników) podczas korzystania z naszych usług. W tym celu opracowany został zestaw zasad regulujących przetwarzanie i ochronę danych osobowych Klientów. O wszelkich zmianach w polityce danych osobowych można dowiedzieć się odwiedzając stronę internetową Atelier Varsovie – ateliervarsovie.com

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach portalu ateliervarsovie.com jest ATELIER VARSOVIE Paulina Modecka, ul. Józefa Lewartowskiego 10/3, 00-185 Warszawa, REGON: 361798082, NIP: 7010491635.

W przypadku, gdy dla określonej usługi w portalu ateliervarsovie.com inny podmiot posiada przymiot administratora danych, to informacje w tym zakresie odnajdą Państwo na stronie tegoż dostawcy.

W sprawach związanych z danymi osobowymi, możecie Państwo kontaktować się z Atelier Varsovie:

Ponosimy odpowiedzialność za wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe.

Atelier Varsovie realizując swoje funkcje biznesowe przetwarza dane osobowe m.in. w następujących celach:

 1. Prowadzenie działań marketingowych. Prowadzenie działań marketingowych promujących działalność i produkty Atelier Varsovie, zgodnie z ostatnim zakupem i interesem Klienta 6 ust. 1lit. f) RODO Dane przetwarzać będziemy w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do dnia wniesienia sprzeciwu.
 2. Zawarcie i wykonanie umowy z klientem, w zakresie usług i produktów oferowanych przez Atelier Varsovie. Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust.1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO Dane przetwarzane: a) w zakresie realizacji umowy – przez okres niezbędny do wykonania tej umowy, b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora, c) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
 3. Zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentem. Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust.1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO Dane przetwarzać będziemy w zakresie realizacji umowy – przez okres niezbędny do wykonania tej umowy, w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora, w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
 4. Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami. Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Art. 6 ust. 1lit. f) RODO Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Archiwizowanie dokumentów. Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Art. 6 ust. 1lit. c) lub f) RODO Dane przetwarzać będziemy przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczególnego rodzaju dokumentacji, np. Dokumenty rozliczeniowe dla celów podatkowych, będziemy przetwarzać przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaistniał obowiązek podatkowy oraz dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Prowadzenie rekrutacji. Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Art. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO Dane przetwarzać będziemy: a) do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – czas ten zwiększy się do 12 miesięcy; b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora; c) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
 7. Komunikacja z pełnomocnikami. Realizacja czynności objętych zakresem pełnomocnictwa oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Art. 6 ust. 1lit. f) RODO Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 8. Realizacja przychodzących zgłoszeń. Realizacja zgłoszenia oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Art. 6 ust. 1lit. f) RODO Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 9. Prowadzenie fanpage’a – przetwarzanie danych udostępnionych przez użytkownika portalu w ramach tego portalu. Promowanie marki, produktów i usług, budowanie i utrzymanie społeczności związanej z Atelier Varsovie oraz w celu komunikacji. Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
 10. Dostarczanie newslettera. Promowanie marki, produktów i usług oraz w celu komunikacji. Osobom, które dobrowolnie podały dane i zapisały się do newslettera, Atelier Varsovie przesyła takie informacje wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę, którą może wycofać w każdym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zw. z wysyłka newslettera jest uzasadniony interes Atelier Varsovie. 6 ust. 1lit. f) RODO
 11. Świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, w zw. z zawartą umową. Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
 12. Dostarczanie e-kartek podarunkowych z życzeniami. Możliwość realizacji zleconej usługi dostarczenia kartki podarunkowej, promowanie marki, produktów i usług oraz w celu komunikacji. Osobom, których dane otrzymaliśmy, przesyłamy wiadomość wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w imieniu odbiorcy na to zgodę i oświadczył, że był do tego umocowany. Odbiorca wiadomości może wycofać zgodę w każdym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zw. z wysyłka kartki podarunkowej jest uzasadniony interes Atelier Varsovie. Art. 6 ust. 1 lit. b) lub lit. f) RODO Dane nadawcy przetwarzać będziemy w ramach zawartej z nim umowy o świadczenie  usług drogą elektroniczną – do dnia rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane odbiorcy przetwarzać będziemy w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Atelier Varsovie– do dnia wniesienia sprzeciwu.
 13. Wykonanie badania satysfakcji klienta. Badanie satysfakcji klientów i określenie jakości obsługi i produktu. Art. 6 ust.1 lit. f) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO Dane odbiorcy przetwarzać będziemy: a) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Atelier Varsovie – do dnia wniesienia sprzeciwu; b) w zakresie udzielonej zgody – do dnia jej cofnięcia.

Atelier Varsovie każdorazowo w swoich klauzulach informacyjnych przekazywanych Państwu, informuje szczegółowo o odbiorcach Państwa danych. W przypadku Fanpage’y prowadzonych na portalach społecznościowych, odbiorcami danych mogą być użytkownicy tego portalu.

Podanie danych jest niezbędne np. do zawierania umów i wypełniania obowiązków prawnych. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane Atelier Varsovie przez podmiot, z którym Atelier Varsovie zawarło umowę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do realizacji oferowanych usług.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób całkowicie zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje ostatecznie pracownik Administratora.

Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy Atelier Varsovie oraz: firmy windykacyjne, firmy marketingowe, banki, platformy płatnicze, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od Klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi informatyczne, techniczne, prawne i doradcze.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. Takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, albo standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługują prawa wynikające z obowiązujących przepisów tj. możliwość zgłoszenia wniosku o:

 • dostęp do swoich danych osobowych,
 • usunięcie swoich danych osobowych
 • sprostowanie swoich danych osobowych,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przeniesienie swoich danych osobowych.
 • cofnięcie zgody

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wykorzystanie danych osobowych Użytkownika do celów reklamowych

Atelier Varsovie gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem i zawartymi w nim treściami i usługami, w tym tzw. logi systemowe tj. informacje dotyczące urządzenia i logowania, zawierające również datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisu oraz ruch do i z witryny. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowanie go do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w ww. tzw. logach nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Atelier Varsovie w celu identyfikacji Użytkownika do czasu podania przez niego danych w formularzach udostępnianych w Serwisie. Wysyłając kartki podarunkowe z naszego Serwisu zbieramy ponadto adres e-mail oraz imię i nazwisko osoby wysyłającej kartkę oraz adres e-mail oraz imię odbiorcy kartki podarunkowej. Dane zebrane podczas wizyty Użytkownika wykorzystywane są ponadto do wyświetlania reklamy banerowej (ogłoszenia reklamowe przekierowujące do stron firm trzecich). Reklama ta przeważnie wykorzystuje pliki „cookie” lub piksele. Zadaniem Atelier Varsovie jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i przydatna dla Użytkownika, dlatego w ramach reklamy banerowej Użytkownik może zobaczyć przede wszystkim produkty, które oglądał już na stronie internetowej Atelier Varsovie lub produkty podobne do oglądanych przez Klienta wcześniej („retargeting”). W ramach reklamy banerowej Atelier Varsovie wykorzystuje wyłącznie dane pseudonimizowane, to jest: bezpośrednie informacje o Użytkowniku takie jak imię i nazwisko czy adres e-mail nie są zapisywane w plikach „cookie”. Bliższe informacje na ten temat odnajdą Państwo w Polityce plików cookies umieszczonej poniżej. Atelier Varsovie zastrzega sobie również prawo do prowadzenia konkursów oraz organizowania wydarzeń i podejmowania innych inicjatyw. O przetwarzaniu Państwa danych związanych z ich realizacją, informacje przekazywane będą w treści odrębnych dokumentów, w tym odrębnych regulaminów.

Polityka plików „cookies”

Dla Państwa wygody ten Serwis www używa plików cookies i podobnych technologii w celu dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies pozwalają dodatkowo badać upodobania Użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce, zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w treści niniejszej polityki.

Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 • cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)tj. po opuszczeniu strony internetowej,
 • cookies stałe (nie wygasają do czasu ich usunięcia przez Użytkownika),
 • cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała,
 • cookies funkcjonlne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach Użytkownika (np. język, rozmiar czcionki),
 • cookies „niezbędne”, czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
 • cookies google-analytics.com – pozwalające na tworzenie statystyki dla witryny,
 • cookies powiązane z wtyczką „Facebook”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe.

Własne pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a w szczególności dostosować stronę do jego indywidualnych potrzeb,
 • uwierzytelniania i utrzymania sesji Użytkownika,
 • tworzenia statystyk, mających na celu zrozumienie w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie jego zawartości. Tworzenie statystyk nie pozwala na identyfikację poszczególnych Użytkowników,
 • zapewnienia pełnej funkcjonalności i ciągłego działania.

Zewnętrzne pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,
 • prezentowania reklam dostosowanych dla Użytkownika.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie Użytkownika Serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies. Informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.. Każdy, kto nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies tj. konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies, oznacza zgodę na przechowywanie informacji, o których mowa w niniejszej polityce, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).

Jak włączyć i wyłączyć pliki „cookie” w konkretnej przeglądarce internetowej.

Użytkownik w celu włączenia lub wyłączenia plików „cookies” dla danej przeglądarki internetowej powinien zajrzeć do sekcji “Pomoc” dla danej przeglądarki lub skontaktowanie się z producentem przeglądarki.

Jak zarządzać plikami „cookies” na telefonie komórkowym?

Informacje o zarządzaniu plikami „cookies” na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

Jak zarządzać plikami „cookies” typu flash?

Zmiana ustawień lub usunięcie plików „cookies” typu flash jest możliwe za pomocą narzędzia, które udostępnia firma Adobe: Menedżer ustawień programu Adobe Flash Player.

Więcej informacji można znaleźć na stronie producenta: www.adobe.com.

Korzystamy z narzędzia Google Analytics, które zbiera anonimowe informacje na temat odwiedzin Użytkownika w Serwisie, w celu generowania statystyk dotyczących funkcjonowania naszej strony i przeprowadzenia analizy aktywności na naszej stronie internetowej tak, aby móc jak najlepiej dopasować naszą ofertę dla Użytkownika. Tam też można odnaleźć informacje jak zablokować usługi statystyczne Google Analytics. https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom Użytkownika. Prosimy o każdorazowe zapoznanie się z ich treścią po przejściu na stronę obcego serwisu. Atelier Varsovie nie ma na nie wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies.

Podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i jednocześnie posiadającym do nich dostęp, jest operator Serwisu tj. Atelier Varsovie

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ATELIERVARSOVIE.COM 
SPIS TREŚCI:
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE I KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 4. REJESTRACJA
 5. ZAMÓWIENIA
 6. PŁATNOŚCI
 7. DOSTAWA
 8. RĘKOJMIA
 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
 10. USŁUGI NIEODPŁATNE
 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 12. ROZWIĄZANIE UMOWY (NIE DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY)
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 14. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 15. OPINIE KLIENTÓW

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ATELIER VARSOVIE Paulina Modecka, ul. Józefa Lewartowskiego 10/3, 00-185 Warszawa, REGON: 361798082, NIP: 7010491635 za pośrednictwem sklepu internetowego ateliervarsovie.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez ATELIER VARSOVIE Paulina Modecka usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 10. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 11. Sprzedawca – oznacza ATELIER VARSOVIE Paulina Modecka, 00-185, ul. Józefa Lewartowskiego 10/3, NIP: 7010491635, REGON: 361798082; e-mail: hello@ateliervarsovie.com, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 12. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie ateliervarsovie.com
 13. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 14. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 15. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony Internetowej Sklepu

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu. Poprawne działanie Sklepu Internetowego nie jest gwarantowane dla każdej konfiguracji sprzętu i oprogramowania Klienta. Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu niepoprawnego działania Sklepu Internetowego lub jego poszczególnych funkcji.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania Sklepu Internetowego z wyłączoną obsługą „cookies”.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayPro S.A., jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań , NIP 779-23-69-887 , REGON301345068, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5.476.300,00 złotych, w całości opłaconym.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 8. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („CEiDG), może zawrzeć Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEiDG. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie stosuje się przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.
 9. Korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu oznacza akceptację Regulaminu. Użytkownikiem Strony Internetowej Sklepu może być tylko osoba pełnoletnia.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i/lub straty powstałe wskutek korzystania lub braku możliwości korzystania ze Strony Internetowej Sklepu, a także za treści wysłanych wiadomości. Strona Internetowa Sklepu nie gwarantuje dostarczenia e-kartek podarunkowych do adresatów ani ich odczytania. Zabrania się wysyłania e-kartek podarunkowych niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, zawierających wulgaryzmy, obraźliwe zwroty, nakłaniających do przemocy i zawierających mowę nienawiści.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane przez Użytkowników za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu do osób trzecich.
 12. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe i ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść przesłanej e-kartki podarunkowej.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę pod warunkiem dostępności Strony Internetowej. Rozpatrywanie zamówień i sprzedaż są realizowane w dni robocze w godzinach 9.00-17.00.
 3. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i Płacę” .
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Po stronie Klienta powstaje obowiązek zapłaty ceny. Złożenie zamówienia nie stanowi gwarancji że zamówiony Towar jest dostępny.
 5. Po złożeniu i opłaceniu przez Klienta zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie opłacenia i złożenia zamówienia. Informacja o potwierdzeniu opłacenia i złożenia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 6. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o wysyłce zamówienia.
 7. Jeżeli Towar jest niedostępny, Sklep Internetowy poinformuje o tym Klienta. Sklep Internetowy ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy, a jeżeli Klient zapłacił za Towar Sklep Internetowy dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni na konto bankowe wskazane przez Klienta.
 8. W przypadku czasowej niedostępności Towaru, Sklep Internetowy może zaproponować zakup innego lub wysyłkę zamówionego Towaru w późniejszym terminie, o ile Klient wyrazi na to zgodę. Brak zgody Klienta daje Sklepowi Internetowemu prawo do odstąpienia od Umowy i obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy, w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Klienta.
 9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) Przelew

b) BLIK

c) Limit P24NOW (Płacę później lub na raty)

d) Raty i płatności odroczone

Wszystkie wyżej wymienione płatności odbywają się za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

 • Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 • W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży i prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwa stawka tytułem kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, wyświetlana jest przy Towarze na etapie składania zamówienia.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta spośród opcji udostępnianych przez Sprzedawcę. Dostarczanie Towaru ograniczone jest do form wskazanych w formularzu Zamówienia.
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 20 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 20 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności liczy od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu szczegółowe informacje o sposobie Dostawy, ewentualnych kosztach Dostawy i realizacji zamówienia, a także szczegółową informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 6. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych
 7. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 8. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę oraz faktura VAT/paragon obejmujący dostarczane Towary, zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.
 9. Kupujący będący Przedsiębiorcą obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności Dostawcy w momencie jej doręczenia, z wyłączeniem Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 ust 8 Regulaminu. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. Kupującemu będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 ust 8 Regulaminu, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności Dostawcy. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, o której mowa w § 8 Regulaminu, jednakże znacznie usprawnia proces reklamacyjny.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Dokumenty księgowe

 1. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż towarów wystawiając elektroniczną fakturę VAT lub paragon.
 2. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, Sprzedawca domniemuje, że nabywa on towar w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę.
 3. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta – jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.
 4. Zgodnie przepisami ustawy VAT, Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę wpłynięcia na serwer pocztowy Klienta korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

§ 8 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 ust 8 Regulaminu – koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia formularz Reklamacji stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: hello@ateliervarsovie.com W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w § 2 ust 8 Regulaminu.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 ust 8 Regulaminu tj. osobą fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez tego Konsumenta, lub Przedsiębiorcę, o którym mowa w § 2 ust 8 Regulaminu.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2 ust 8 Regulaminu tj. osoba fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej na końcu Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2 ust 8 Regulaminu tj. osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 ust 8 Regulaminu tj. osoby fizyczną zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do niego, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2 ust 8 Regulaminu ten koszt poniósł. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 ust 8 Regulaminu, do chwili otrzymania z powrotem Towaru. lub dostarczenia przez niego dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2 ust 8 Regulaminu, korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 ust 8 Regulaminu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2 ust 8 Regulaminu ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 5. W wypadku odstąpienia Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 ust 8 Regulaminu, Sprzedający ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę, o którym mowa w § 2 ust 8 Regulaminu o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 7. Konsument, lub Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2 ust 8 Regulaminu ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności przyjmuje się że zwracany Towar powinien być nieotwarty, nieużywany i posiadać nienaruszone zabezpieczenia. Ze względów higienicznych, przyjmuje się, że Towar, którego czarne papierowe opakowanie zostało naruszone i odklejona została nalepka z bibuły owijającej towar, jest towarem używanym, którego wartość uległa zmniejszeniu do 0% wartości początkowej z uwagi na szczególne cechy i przeznaczenie Towaru.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2 ust 8 Regulaminu chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2 ust 8 Regulaminu wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w 2 ust 8 Regulaminu, w przypadku których prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie jest bezwzględnie wyłączone.

§ 10 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów i Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: a) Formularz kontaktowy; b) Newsletter; c) Prowadzenie Konta Klienta; d) Przesłanie e-kartki podarunkowej; e) Formularz badania satysfakcji Klienta;
 2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w miarę technicznych możliwości Sprzedającego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 10. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Klienta.
 11. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 12. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 13. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.
 14. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 15. Wysłanie e-kartki podarunkowej oznacza przeczytanie niniejszego Regulaminu i akceptację jego treści i jest jednocześnie zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 16. Wysłanie formularza badania satysfakcji Klienta oznacza przeczytanie niniejszego Regulaminu i akceptację jego treści.

§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie i na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa oraz opisanymi w Polityce Prywatności Serwisu. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Sprzedawcy, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, innym podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi niezbędne do wykonania Umowy. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności na stronie internetowej Serwisu:ateliervarsovie.com/polityka-prywatnosci/
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, do wstrzymania ich przetwarzania, oraz do żądania ich przeniesienia lub usunięcia. Klient ma również prawo w każdej chwili wycofać wszelkie zgody.
 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 9. Dokonując płatności przez Klienta, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887,  o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

§ 12 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą. Postanowienie to nie dotyczy Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 ust 8 Regulaminu tj. osobą fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją umowy sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej Sprzedawcy.
 5. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11 Regulaminu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.

§14 Formularz odstąpienia

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA) FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: ATELIER VARSOVIE Paulina Modecka ul. Józefa Lewartowskiego 10/3, 00-185 Warszawa, ateliervarsovie.com, hello@ateliervarsovie.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta (-ów) lub osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego

– Adres konsumenta(-ów) lub osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego

– Podpis konsumenta(-ów) lub osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik 1 do Regulaminu z dnia 01.01.2022 r.

Pobierz Protokół-zwrotu

§15 Opinie Klientów

Publikowane na stronie ateliervarsovie.com opinie pochodzą od konsumentów, którzy kupili produkt. Jedynie osoby które się zalogowały i kupiły produkt, mogą dodać opinię. Zamieszczane  są wszystkie opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, opinie nie są sponsorowane i nie mają na nie wpływu stosunki umowne z przedsiębiorcą.

Dostawa i Płatności

I.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
II. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

I. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 1. Przelew
 2. BLIK
 3. Limit P24NOW (Płacę później lub na raty)
 4. Raty i płatności odroczone

Wszystkie wyżej wymienione płatności odbywają się za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

Termin płatności:
Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 72 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po upływie tego terminu, w przypadku braku płatności transakcja będzie anulowana

II. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

Na terenie POLSKI: 1. Przesyłka Paczkomat InPost

• 12 zł

2. Przesyłka kurierska (do 14 dni roboczych):

• 15 zł

Przesyłka przez Paczkomaty InPost- szczegółowe informacje

Paczkomaty InPost to system skrytek pocztowych, służący do odbierania paczek 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Osoba robiąca zakupy przez Internet – po zamówieniu przesyłki do Paczkomatu InPost – otrzyma SMS i e-mail z kodem odbioru. Aby odebrać przesyłkę wystarczy wpisać na panelu Paczkomatu InPost numer telefonu komórkowego oraz otrzymany kod odbioru, a skrytka z oczekiwaną przesyłką otworzy się. Odbiór paczki jest możliwy o dowolnej porze dnia czy nocy. Jeśli Klient nie odbierze przesyłki w ciągu 3 dni, zostanie ona przewieziona do najbliższego Oddziału InPost. O adresie, pod którym paczka będzie czekać do odbioru Klient zostanie poinformowany SMS-em i e-mailem. W przypadku nieodebrania przesyłki w ciągu 14 dni od momentu doręczenia jej do Paczkomatu InPost, InPost zwróci przesyłkę Nadawcy na jego koszt, pobierając opłatę równą kwocie nadania tej przesyłki.

Kontakt:

746600000

722444000
Opłata za minutę połączenia zgodna z cennikiem operatora InPost sp. z o.o. EQUAL BUSINESS PARK Budynek B ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków

• Wysyłka do paczkomatów dostępna jest tylko i wyłącznie na terenie Polski. Podany numer telefonu komórkowego, musi być polskim numerem.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH PRZEDSIĘBIORCOM

§1

Niniejszy Regulamin odnosi się do warunków umów sprzedaży zawieranych z podmiotami nabywającymi kosmetyki i produkty kosmetyczne od ATELIER VARSOVIE Paulina Modecka , ul. Józefa Lewartowskiego 10/3, 00-185 Warszawa, REGON: 361798082, NIP: 7010491635 (dalej: „Atelier Varsovie”). Regulamin wiąże bez względu na formę złożenia zamówienia oraz podpisanej umowy.

§2

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności Kodeksu cywilnego.

§3

 1. Kontrahent jest zobowiązany do powstrzymania się od sprzedaży zakupionych od Atelier Varsovie kosmetyków i produktów kosmetycznych po cenie brutto niższej niż cena wynikająca z każdorazowo obowiązującego cennika sprzedaży kosmetyków i produktów kosmetycznych dostępnego na stronie internetowej Atelier Varsovie pod adresem ateliervarsovie.com.
 2. W przypadku naruszenia zakazu wskazanego w ust. 1, Atelier Varsovie będzie uprawnione do domagania się zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 PLN za każdy przypadek sprzedaży kosmetyków lub produktów kosmetycznych po cenie niższej niż wynikająca z obowiązującego cennika sprzedaży Atelier Varsovie.

§4

Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2022roku poprzez jego udostępnienie na stronie internetowej Atelier Varsovie. Zmiana Regulaminu następuje poprzez wywieszenie zmiany na stronie internetowej pod adresem: ateliervarsovie.com.

Opinie klientów

„Mam atopowe zapalenie skóry. Długo szukałam kremu, który skutecznie nawilży i nie podrażni mojej cery. Wielozadaniowy krem to prawdziwy ratunek dla mojej spragnionej skóry. Bogaty w naturalne oleje i aktywne składniki stanowi uniwersalny produkt na dzień i na noc. Świetnie sprawdza się jako baza pod makijaż. Szybko się wchłania, nie pozostawia tłustego filmu jak inne, bogate w składniki kremy, których wcześniej używałam. Daje piękny efekt glow i natychmiast poprawia kondycję mojej cery. Skóra jest wzmocniona i odżywiona, a co najważniejsze mogę od razu nałożyć na nią makeup.” Agata.

5,0
Na podstawie 1 recenzji
5 gwiazdek
100
100%
4 gwiazdki
0%
3 gwiazdki
0%
2 gwiazdki
0%
1 gwiazdka
0%
1-1 z 1 recenzja
 1. Ten krem uratował moją problematyczną cerę. Sprawił, że właściwie nie muszę używać podkładu, dodaje skórze blasku, niweluje niedoskonałości, skóra wygląda promiennie i zdrowo. Stanowi świetna bazę pod makijaż. Zdecydowanie polecam!

Zapisz się do naszego newslettera!

Bądź na bieżąco z nowościami i możliwościami. Bądźmy w kontakcie!

  Zapoznałam/em się z polityką prywatności sklepu i wyrażam zgodę na jej zapisy.

  Bezpieczeństwo potwierdzone, nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim.

  Bieżące wiadomości z naszego bloga

  14.08.2023

  NIEOBCIĄŻAJĄCA PIELĘGNACJA NA WAKACJE OD ATELIER VARSOVIE #CleanGirlLook to stosunkowo nowy trend, który promuje świetlistą i promienną skórę bazując na odpowiedniej pielęgnacji. Gdybyśmy mieli przejrzeć dogłębnie content znajdujący się pod tym hashtagiem ciężko będzie nam znaleźć zdjęcia w pełnym makijażu. Zwolenniczki popularnego trendu lansują naturalny wygląd wykorzystujący odpowiednio dobraną pielęgnację oraz minimalną ilość tzw. „kolorówki”. […]

  07.08.2023

  Bielizna w formie prezentu na wieczór panieński? A gdyby tak nie myśleć szablonowo? Może obdarować przyszłą pannę młodą czymś bardziej wyszukanym? Pierwsza linia pielęgnacyjna Atelier Varsovie  „Let’s talk about s…” stworzona została z myślą o wyjątkowych zbliżeniach, a jej produkty świetnie wkomponują się jako prezent na wieczór panieński. Kolekcja kosmetyków Atelier Varsovie oferuje wielozadaniową pielęgnację […]

  30.07.2023

  Miło nam poinformować, że Atelier Varsovie zostało wyróżnione przez ELLE.pl w artykule: „Młode polskie marki beauty, które musicie poznać. Takiej jakości i działania nie znajdziecie w kosmetykach wielkich koncernów”. Poniżej fragmenty artykułu 🙂 „Pora zaktualizować swoją kosmetyczkę o polskie produkty beauty, które czynią pielęgnację skuteczniejszą, bardziej zrównoważoną i gwarantującą wyjątkowe doznania. Za ich koncepcją często […]

  Nietestowane na zwierzętach
  Wyjątkowe i bogate składy
  Eleganckie opakowania
  Darmowa wysyłka od 500 zł
  © 2021 Atelier Varsovie - All rights reserved
  Projekt: Bowwe
  Realizacja: Bazinga